The Moon and the We Tree

av Geraldine Hudson

”The Moon And The We Tree” är filmad i Somerset i samband med att Geraldine Hudson besökte sin döende far. Filmen är inspirerad av Plaths dikt ”The Moon and the Yew Tree” och baseras på ett samtal Geraldine hade med sin far.

Geraldine Hudsons nuvarande praktik skulle kunna förstås som en kombination av tvärvetenskaplig konst och samtida mysticism. Hennes arbete är ofta cykliskt bundet och platsspecifikt, där hon arbetar i förhållande till månen och andra solära datum som förhåller sig till årscykeln. Hon använder sig av rituell performance, ljudinspelningar, skulpturer och kortfilmer som ett sätt att översätta den kroppsliga/spirituella kopplingen till marken. En slags fenomenologi av animism.

Geraldine är intresserad av hur vi kan skapa och forma vår egen framtida myt genom att känna av våra sammankopplingar med annan biologisk materia och omfamna esoteriska metoder.

Verket visas på Fjärde Scenen från 22 september 2021.

www.geraldinehudson.org 

 

____________________

”The Moon And The We Tree” is filmed on location in Somerset whilst Geraldine visited her terminally ill father. It is based on a conversation with her father, inspired by Plath's poem "The Moon and The Yew Tree". 

Geraldine Hudson’s (b. 1974) current practice could be understood as a combination of interdisciplinary art and contemporary mysticism.
Her work being often possessively cyclical and site specific, working in accordance with the moon and other solar dates relating to the wheel of the year, she use the tools of performance rite, sound recording, sculpture and short film as a way of translating the bodily/spiritual connection to the land. A phenomenology of Animism. 

She is interested in how, by acknowledging our entanglements with other biological matter and embracing esoteric methodologies we can create and shape our own future myth.